kassaflöde från den löpande verksamheten. Investeringsverksamheten. Köp / försäljning av immateriella anläggningstillgångar. Köp / försäljning av materiella 

2242

Kassaflöde från den löpande verksamheten, 2 426, 2 603, 855. Investeringsverksamheten. Investering i immateriella anläggningstillgångar, 37, -5, -27, -1.

-5 755. rapporter över förändringar i eget kapital, kassaflödesanalys samt noter. Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar. Försäljning av  Avyttring av immateriella anläggningstillgångar. Kassaflöde från investeringsverksamheten. Finansieringsverksamheten. Upptagna lån.

Immateriella tillgångar kassaflödesanalys

  1. Munvård äldre
  2. Genomföra det engelska

Förändring i eget kapital, Kassaflödesanalys nedskrivningar. Aktiveringsmodellen tillämpas för internt upparbetade immateriella tillgångar. avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, förvärvsrelaterade kostnader, finansiella poster och skatter följs upp separat. Kassaflödesanalys. Årets resultat, 4 763, 5 268.

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning (K3) Vägledning till BFNAR 2012:1 Uppdaterad 2020-12-11

260. Nyanskaffningar. 3 — 3.

Immateriella tillgångar kassaflödesanalys

128 KB Redaktionella justeringar samt ändringar i RKR R17 november_2020 367 KB RKR R1 Bokföring och arkivering 501 KB RKR R10 Pensioner 342 KB RKR R11 Extraordinära och jämförelsestörande poster 368 KB RKR R12 Byte av redovisningsprinciper mm 665 KB RKR R13 Kassaflödesanalys 754 KB RKR R14 Drift- och investeringsredovisning 808 KB RKR R15 Förvaltningsberättelse 396 KB RKR R16

Det specificeras även att övriga finansiella tillgångar inte är immateriella tillgångar. Immateriella tillgångar kan till exempel vara patent, licenser, upphovsrätter och egenutvecklade tekniker.

Immateriella tillgångar kassaflödesanalys

2 — 2. Utgående balans 31 december 2017. 112. 139.
Ranta lan fran aktieagare

–.

• Inbetalningar från försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar. • Utbetalningar som avser investeringar i aktier eller  3 176. Kassaflöde från den löpande verksamheten. 1 817.
Eva och adam fyra födelsedagar och ett fiasko

Immateriella tillgångar kassaflödesanalys hur stiftas en lag
när stänger frölunda torg
vad beror lågt blodvärde på
tabellskatt.
valuta kurs tabell
universitetsbetyg skala

Avskrivningar materiella anläggningstillgångar. -165, -156, -151, -161, -410. EBITA. 2 369, 2 477 Kassaflöde från den löpande verksamheten. 1 170, 1 819 

Tillgångar klassificeras som att de innehas för försäljning om deras värde, inom ett år, kommer att återvinnas genom försäljning och inte genom fortsatt användning i verksamheten.